NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA
NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

Na temelju odluke Hostela Karlovac d.o.o., Selce, Emila Antića 69, OIB:37714155999, zastupanog po Upravi (direktor) Dariu Smojveru, o davanju u zakup lokacije za postavljanje privremenog ugostiteljskog objekta, Komisija za provedbu natječaja, objavljuje slijedeći:

 

NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacije za postavljanje privremenog ugostiteljskog objekta

 

 1. PREDMET NATJEČAJA
 • Zakup lokacije za postavljanje privremenog ugostiteljskog objekta

 

Rb. LOKACIJA UGOSTITELJSKOG OBJEKTA NAMJENA POVRŠINA
1. Zapadni dio dvorišta Hostela Karlovac d.o.o. Sezonski ugostiteljski objekt sa terasom Do 200 m2

 

 1. Mirkolokacija za postavljanje privremenog ugostiteljskog objekta montažne konstrukcije određena je planom Hostela Karlovac d.o.o..
 2. Zakupnik je u obvezi postaviti privremeni montažni objekt najkasnije do početka glavne turističke sezone.
 3. Za lokaciju iz tablice zakupodavac uvjetuje da zakupnik na zakupljenu površinu postavi privremeni objekt maksimalne veličine do 20 m2, montažne konstrukcije. Zakupnik je u obvezi ishoditi o svom trošku svu potrebitu dokumentaciju za postavljanje privremenog ugostiteljskog objekta montažne konstrukcije i obavljanja djelatnosti.
 4. Ugovor o zakupu lokacije za postavljanje privremenog ugostiteljskog objekta montažne konstrukcije sklapa se na rok od 3 (slovima: tri) godine, a Hostel Karlovac d.o.o. zadržava pravo da smanji rok (vrijeme) trajanja ugovora o zakupu u slučaju da dođe do realizacije investicije koja bi obuhvaćala i površinu za postavljanje privremenog ugostiteljskog objekta montažne konstrukcije.
 5. Zakupnina za zakup lokacije za postavljanje privremenog ugostiteljskog objekta montažne konstrukcije plaća se mjesečno po ispostavljenim fakturama u sezoni, a izvan sezone po stvarnim danima poslovanja. Sezonom se smatra vremensko razdoblje od 01. travnja do 30. rujna.

 

UVJETI NATJEČAJ

 1. Na natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnost koja će se obavljati u privremenom ugostiteljskom objekta montažne konstrukcije na lokaciji iz natječaja.
 2. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu za lokaciju iz natječaja u visini od 10.000 kuna na žiro račun Hostela Karlovac d.o.o., IBAN:HR0824020061100109379, kod Erste & Steirmärkische, model HR 00, poziv na broj (OIB fizičke osobe ili OIB tvrtke), svrha uplate: Jamčevina za zakup lokacije.
 3. Natječaj se privodi prikupljanjem pismenih potvrda koje moraju sadržavati:
 • idejno rješenje prilagođeno zahtjevima u natječaja,
 • visinu ulaganja,
 • iznos ponuđene zakupnine,
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 • Izjavu ponuditelja da se privremeni ugostiteljski objekt montažne konstrukcije obvezuje postaviti sukladno točki 4. iz predmeta natječaja,
 • dokaz o iskustvu vođenju ugostiteljskog objekta,
 • preslika osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
 • presliku rješenja o upisu u Sudski registar za pravne, odnosno Obrtni registar za fizičke osobe,
 • Potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama, ne stariju od 15 dana,
 • broj tekućeg ili žiro-računa na koje će Hostel Karlovac d.o.o. izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju ne prihvaćanja ponude.

 

 1. Ponude moraju biti zaprimljene u Hostelu karlovac d.o.o., bez obzira na način dostave, a zaključno sa 16.04.2018. godine do 15.00 sati. Ponuditelji su dužni zapečatiti ponudu. Na omotnici treba obavezno naznačiti: „PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE PRIVREMNOG UGOSTITELJSKOG OBJEKTA MONTAŽNE KONSTRUKCIJE“ – „NE OTVARATI“ i adresu: Hostel karlovac d.o.o., Emila Antića 69, 51266 Selce. Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude i neoznačene kako je navedeno neće se razmatrati. Nakon roka za dostavu ponuda niti jedan ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti je zamijeniti novom.
 2. Ponude se otvaraju u prostorijama Hostela Karlovac d.o.o., Emila Antića 69, 51 266 Selce, 17.04.2018. godine u 10.00 sati.
 3. Najpovoljnijom će se smatrati ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja sadrži najbolje idejno rješenje (0-4 boda), najviši iznos zakupnine (0-3 boda) i iskustvo i znanje u obavljanju ugostiteljske djelatnosti (0-3 boda), što ukupno čini 10 bodova.
 4. Sudionici u natječaju izvijestit će se o izvršenom odabiru u roku od 8 dana nako0n donošenja odluke.
 5. Hostel Karlovac d.o.o. i izabrani ponuditelj sklapaju Ugovor o zakupu lokacije za postavljanje privremenog ugostiteljskog objekta montažne konstrukcije u roku od 8 dana od donošenja Odluke. Ukoliko izabrani ponuditelj odustane, odnosno ukoliko dostavi pismenu izjavu, odnosno usmenu izjavu da odustaje od Ugovora o zakupu nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
 6. Jamčevina koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će se najkasnije u roku od 8 (slovima: osam) dana od konačnosti Odluke izbora. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu.
 7. Hostel Karlovac d.o.o. zadržava pravo da ne izvrši odabir po natječaju u potpunosti ili djelomično bez obveze davanja obrazloženja tog postupka i za isto ne snosi odgovornost.
 8. Dodatne informacije glede nadmetanja mogu se dobiti u Hostel karlovac d.o.o.ili putem telefona 051 786 015.

.

Translate »